сангийн яам
улсын мөнгөн хөрөнгө, түүний эргэлт, төсөв зээллэг зэргийг хариуцдаг яам