морио салаалж аргамжих
морь малыг нэг гадаснаас бэлчирлүүлэн аргамжих