САЙШААЛГАХ

Магтуулах, сайн хэлүүлэх: сайшаалгах хүсэл (бусдад магтагдах хүсэл).