сайшаал шагнал
хийж бүтээсэн ажил хөдөлмөрийг нь үнэлж олгосон урамшууллын зүйл