сайшаал урамшил

амжилт бүтээлийг нь үнэлэн олгох шагнал, хөхиүлэл