сайшаалын үнэмлэх
гавьяа зүтгэл, амжилтыг нь үнэлж олгох урамшууллын бичиг