сайхан мэдээрэй
/ яриа /
хэр хэмжээгээрээ мэдэж аашлаарай гэсэн санаа