сайхан санаа
а. Хэн нэгэнд хор хүргэхээргүй бодол санаа- Сайхан санаа амгалан. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө; б. [шилжсэн] Оновчтой, шинэ санаа