САВАГДААХАЙ
/ амьтан /

Хөлдөө саваг мэт үстэй алагдаахай.