САВАГ I

Сарлагийн омруу, хэвлий дагуу ургасан урт хялгас үс: саваг сайтай (сарлаг омруу болон хэвлийдээ үс дэлгэрэнгүй...

саваг сайтай сарлаг омруу болон хэвлийдээ үс хялгас ихтэй
саваг үс сарлагийн хэжлүүрийг дагаж ургасан болон биеийн бусад хэсгийн үс хялгас
саваг сүүл сарлагийн омруу, хэвлийг бүрхсэн болон сүүлний урт үс хялгас
Ижил үг:

САВАГ II