сааль тавих
амьтныг агнах нэгэн зүйл хэрэгсэл тавих