саалийн гүү

а. Унагатай гүү; б. Саамыг нь авдаг гүү