үнэ мөнгөний саалт
бараа таваарын үнийг бууруулсан нь