саадгүй ажиллах
ажил төрлийг хийж гүйцэтгэхэд хүндрэл бэрхшээл учрахгүй байх