саадгүй хүрэх
замд ямар нэгэн муу явдал тохиолдохгүй зорьсон газраа хүрэх