С

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн хорьдугаар үсэг.