РЕСТОРАН

Тавтай хооллох боломжийг бүрдүүлсэн зэрэглэл өндөр зоогийн газар - Орой нь хоёр найз нийслэлийн хамгийн шилдэг дэлгэрэнгүй.... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос.