РЕСУРС

Юмс үзэгдлийн нөөц, эх ундарга, чадавх: байгалийн нөөц (байгалийн бүтээгдэхүүний нөөцлөгдсөн дэлгэрэнгүй...

байгалийн нөөц

байгаль орчны бүрэлдэхүүний хэсэг болох эрчим хүч, ус, эрдэс баялаг, ургамал, амьтан

оюуны ресурс оюун ухааны чадавх