РИЙМЭД
/ шашин /

Бурхны шашны ёсонд муу зүгийг ивээн тэтгэгч охин тэнгэр - Хүн, тэнгэр, риймэд гурвын эзэнтэй. дэлгэрэнгүй...