рентгенд харах
бие махбодод гарсан өөрчлөлтийг гэрлийн төхөөрөмжийн тусламжтайгаар харж оношлох