рентген гэрэл

тунгалаг бус зүйлд нэвтрэх чадалтай туяа, техник эмнэлэгт хэрэглэнэ