реактив эсэргүүцэл
хувьсах гүйдлийн хэлхээний хэсэг дэх цахилгаан багтаамж, индукцийн эсэргүүцэл, гүйдлийн өнцгийн давтамжаар илэрхийлэгдэх хэмжигдэхүүн