реактив чадал
цахилгаан соронзон орны энергийн хэлбэлзлээс цахилгаан техникийн төхөөрөмжид үүсгэдэг ачааллыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн