ПОГ II:

пог пог (а. Шөлгүй, шөл нь ширгэсэн хоол, ундны буцлахад гарах чимээ; б. Үйл хөдлөлийн удаан, алгуур дэлгэрэнгүй...

пог пог а. Шөлгүй, шөл нь ширгэсэн хоол, ундны буцлахад гарах чимээ; б. Үйл хөдлөлийн удаан, алгуур байдал
пог пог шогших удаан шогшиж явах
Ижил үг:

ПОГ I