пог пог
а. Шөлгүй, шөл нь ширгэсэн хоол, ундны буцлахад гарах чимээ; б. Үйл хөдлөлийн удаан, алгуур байдал