ПОГДГОНОХ

Погдгор хүн, амьтан, зүйлийн байн байн хөдлөх.