ПОГДГО :

погдго погдго (погдгор, хүн, амьтан, юмны байн байн хөдлөх).