ПОД :

под хийх (а. Шингэн зүйлийн дусал, дуслаар унах, ойчих чимээ; б. [шилжсэн] Овоо, зэгсэн болох) - дэлгэрэнгүй...

под хийх а. Шингэн зүйлийн дусал, дуслаар унах, ойчих чимээ; б. [шилжсэн] Овоо, зэгсэн болох
под хийлгэх амь насыг нь бүрэлгэх