ПОЛДГОРДОХ

Хэтэрхий полдгор болох, полдгорын учир зохисгүйдэх.