ПОЛОГ

Хэтэртлээ их идсэнээс хоол шингэхгүй, бие эвгүйрхэх эмгэг.