под хийх
а. Шингэн зүйлийн дусал, дуслаар унах, ойчих чимээ; б. [шилжсэн] Овоо, зэгсэн болох