ПОЛ :

пол пол (шингэн зүйлийн цалгих, дусахад гарах чимээ).