ПОГДГОР

1. Намхан тагдгар хүн, амьтан;


2. Богино, бүдүүн зүйл.