ПОГДГОРДОХ

Хэтэрхий погдгор болох, погдгорын учир зохисгүйдэх.