ПАГШИМ

Нэл хийсэн байдал: пагшим өмхий (нэл хийсэн өмхий).