ПАД I

Хүч нэмэгдүүлэх үг: пад хар (тас хар) - Аяншиж пад хар болсон царай, ширүүн харц бүхий улайсан дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., пад харанхуй (тас харанхуй, түнэр харанхуй) - Чанад гэрт мөн зул үгүйн тул гэрт пад харанхуй. В.Инжаннаши. Хөх судар., падан хар (хав хар) - Падан хар болж тэмээний өвчүү шиг сайртаж... хатуурсан байлаа. Д.Маам. Тэмээний тууль.

пад хар тас хар
пад харанхуй тас харанхуй, түнэр харанхуй
падан хар хав хар
Ижил үг:

ПАД II:

ПАД III: