ӨӨВӨНХӨН
Өөвгөр зүйлийн хөдлөх байдал; Өвөлжөөний замаар өөвөнхөн өөвөнхөн, өтөлснөө мэдэхгүй сээвэнхэн сээвэнхэн. ААЗ.