ӨӨГЛҮҮЛЭХ I

1. Өөг тавиулах;


2. [шилжсэн] Эндүүрэн хэлэлцүүлэх.

Ижил үг:

ӨӨГЛҮҮЛЭХ II