өмрүүлэн оёулах
хувцас зэрэг зүйлийн цоорхойг болхидуухан нөхүүлэх