ӨМХ

Ялзарч зөөлрөн сэвсгэр болох байдал: өмх мод (ялзарч муудсан мод), өмх хөвөл дэлгэрэнгүй...

өмх мод ялзарч муудсан мод
өмх хөвөл нүцгэн ховлын өөр нэр
өмх түлээ утаа ихтэй, өгөр тэрэг хяхнаа ихтэй муудсан зүйлийг хэрэглэхэд түвэгтэй гэсэн санаа