ӨМТӨХ

Загас усан дотор хөөс үлээх: өмтөн наадах (усан дотор хөөс үлээн тоглох).