өлзийн сав
/ хуучирсан /
өдрөө хүлээж буй настанд бэлтгэсэн авс