ӨЛЗИЙТ I

Өлзий бүхий: өлзийт өдөр (сайн сайхны учрал тохиол бүрдсэн ээлтэй өдөр) - Өлзийт өдрийг сонгож дэлгэрэнгүй... И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж., өлзийт найман тэмдэг [шашин] (сайн сайхныг бэлгэдэж бурхандаа тахил болгон өргөдөг найман тэмдэг, найман тахил).

өлзийт өдөр сайн сайхны учрал тохиол бүрдсэн ээлтэй өдөр
өлзийт найман тэмдэг сайн сайхныг бэлгэдэж бурхандаа тахил болгон өргөдөг найман тэмдэг найман тахил
Ижил үг:

ӨЛЗИЙТ II: