ӨЛЗИЙГҮЙ II

Өлзий хээгүй: өлзийгүй оёх (өлзий хээ оролцуулалгүй оёх).

Ижил үг:

ӨЛЗИЙГҮЙ I