өдий төдий
ямар нэгэн зүйл тоо хэмжээний хувьд тодорхой бус боловч их олон