өдий чинээ том
барагцаалан хэлж, дүрсэлж буй зүйлтэй хэмжээний хувьд ойролцоо