өдий чинээ урт
харьцуулж буй зүйлтэй ойролцоо хэмжээ бүхий