өдий чинээ
барагцаалж буй зүйлийн хэмжээтэй ойролцоо