өдөн цэцэг
/ ургамал /
ой мод, бут ширэнгэ, голын хөвөө, нуга газар ургана