өднөөс хөнгөн, сумнаас хурдан
/ зүйр цэцэн үг /
мал имнэх, хөнгөлөхөд хэлэх үг